Algemeen voorwaarden

SERVICEVOORWAARDEN https://promobanden.nl Auto-Raifen GmbH SLTD 24 Nayden Stoyanov Str., Chirpan 6200, Bulgaria VAT: BG205309102
- hierna te noemen aanbieder -

1.1. INFORMATIE OVER ONS

Deze site wordt beheerd door en de goederen die u koopt worden geleverd door Auto-Raifen GmbH SLTD ("wij"). Wij zijn geregistreerd bij de plaatselijke rechtbank Auto-Raifen GmbH SLTD, VAT: BG205309102, 24 Nayden Stoyanov Str., Chirpan 6200, Bulgaria, wat ons belangrijkste handelsadres is.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op info@promobanden.nl, schriftelijk op het hierboven vermelde geregistreerde adres.

 

1.2. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

 

1.3. 1.3. BESCHRIJVING

U kunt een bestelling plaatsen om goederen te kopen die op deze site te koop worden aangeboden door de aanwijzingen op het scherm te volgen nadat u op het artikel hebt geklikt dat u wilt kopen. U hebt de mogelijkheid om eventuele invoerfouten in uw bestelling te controleren en te corrigeren tot het moment waarop u uw bestelling plaatst door te klikken op de knop "Bestelling met betalingsverplichting" op de afrekenpagina. Als u via deze site een bestelling voor goederen plaatst door op de knop 'Bestelling met betalingsverplichting' te klikken, is uw bestelling een aanbod aan ons om de goederen die u op deze site hebt besteld te kopen.

Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling door u een automatisch gegenereerde e-mail te sturen waarin uw bestelling wordt geaccepteerd. Met deze e-mail wordt de overeenkomst gesloten.

Het contract heeft alleen betrekking op de specifieke goederen die worden genoemd in onze e-mail ter bevestiging van onze aanvaarding van uw bestelling. U dient de gegevens in deze e-mail te lezen en te controleren om er zeker van te zijn dat ze correct zijn.

Als de gegevens in de e-mail ter bevestiging van uw bestelling niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de gegevens in de e-mail, neem dan contact met ons op via info@promobanden.nl.

Wanneer wij uw bestelling accepteren, hebben wij een wettelijke plicht om goederen te leveren die in overeenstemming zijn met deze Algemene Voorwaarden.

 

1.4. AANBOD

promobanden.nl verkoopt alleen nieuwe banden, die niet ouder zijn dan 36 maanden vanaf de fabricagedatum, tenzij de klant anders is geïnformeerd. (kortingen op magazijnvoorraden, verkoop etc.). Alle goederen die in de Shop worden verkocht zijn NIEUW, vrij van fysiek of juridisch nadeel, geldig en hebben een volledige fabrieksgarantie voor een periode van 36 maanden. In overeenstemming met de praktijken van de meeste fabrikanten worden nieuwe banden als ongebruikt beschouwd en niet ouder dan 60 maanden vanaf de datum van fabricage. In overeenstemming met de steeds groeiende eisen van onze klanten, heeft de Shop deze periode teruggebracht tot 36 maanden en blijft werken aan het verkorten van deze periode.

 

1.5. 1.5. PRIJZEN VAN GOEDEREN

Het onderwerp dat promobanden.nl internetwinkels beheert is BTW geregistreerd. Alle prijzen die op de pagina's van promobanden.nl worden gepubliceerd zijn in Pond Sterling (GBP) en zijn inclusief BTW van 19% in overeenstemming met de Duitse wetgeving (brutoprijs).Aankopen ex-VAT: Alle klanten die in het bezit zijn van een geldig EU-btw-nummer kunnen goederen zonder BTW (19%) inkopen in overeenstemming met de belastingwetgeving. Bij het invullen van de factuurgegevens controleert het systeem automatisch de geldigheid van het EU-btw-nummer op de site van de Europese Commissie http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=en. Indien het nummer geldig is, wordt de prijs van het product automatisch verminderd met 19% BTW. De aangegeven prijs van de goederen is geldig op het moment van het indienen van de aankoopaanvraag door de Klant, die enkel de gekochte goederen betaalt. De levering binnen het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk is volledig gratis.

 

1.6. 1.6. PRIJS EN LEVERINGSKOSTEN

De informatie die op deze site wordt weergegeven met betrekking tot de prijzen kan door ons zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar de prijzen die op de site staan op het moment van de bestelling zijn de prijzen die op die bestelling van toepassing zijn.

Af en toe kan er een fout optreden en kunnen de goederen verkeerd geprijsd zijn, waardoor wij niet verplicht zijn de goederen tegen de verkeerde prijs of helemaal niet te leveren. Wij zullen (naar eigen goeddunken) ofwel uw bestelling annuleren en de door u betaalde prijs terugbetalen, ofwel redelijke inspanningen leveren om contact met u op te nemen en u te vragen of u wilt doorgaan met de bestelling tegen de juiste prijs. Als wij niet in staat zijn om contact met u op te nemen of als u niet wilt doorgaan met de bestelling tegen de juiste prijs, zullen wij uw bestelling annuleren en de door u betaalde prijs terugbetalen. Indien de juiste prijs van de goederen echter lager is dan de door ons opgegeven prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) doorgaan met uw bestelling en het lagere bedrag bij verzending in rekening brengen.

Zij worden afzonderlijk aan u gemeld voordat u uw bestelling indient en worden per e-mail aan u bevestigd.

De levering is gratis, met uitzondering van de postcodes die in de lijst van de koeriers voor afgelegen gebied / eiland toeslag staan. Dit wordt automatisch getoond vanuit het systeem wanneer de klant zijn adres invoert.

 

1.7. 1.7. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

De informatie die op deze site wordt weergegeven met betrekking tot de beschikbaarheid kan door ons zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij kunnen geen permanente of voortdurende beschikbaarheid van alle producten op deze site garanderen. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Wij leveren de door u bestelde goederen op het door u opgegeven adres voor levering op het moment dat u uw bestelling op deze site plaatst. Wij kunnen niet leveren op de Kanaaleilanden, het eiland Man, Orkney, Shetland en de Schotse Eilanden, BFPO-adressen of de Republiek Ierland. Alle goederen moeten bij levering worden ondertekend door een volwassene van 18 jaar of ouder.

De levering vindt plaats volgens de informatie op de productpagina's nadat uw bestelling is geaccepteerd.

Wij zullen redelijke inspanningen leveren om de goederen te leveren op een door ons overeengekomen datum, of indien er geen datum is aangegeven, binnen 14 dagen na de dag waarop wij uw bestelling hebben geaccepteerd. In het geval van onvoorziene omstandigheden buiten onze redelijke controle (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen veroorzaakt door verkeersopstoppingen, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische defecten, in elk geval in de mate dat wij daar geen redelijke controle over hebben) kunnen wij de goederen mogelijk niet binnen deze termijnen leveren en zullen wij niet aansprakelijk zijn voor enige vertraging of het niet leveren van de goederen als de vertraging of het niet leveren geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij en u een alternatieve leveringsdatum overeenkomen.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de levering veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf, indien van toepassing, om de afhaling of levering te regelen van producten die niet konden worden afgeleverd omdat u niet beschikbaar was.

 

1.8. 1.8. BETALING

De betaling is onmiddellijk na het afsluiten van het contract verschuldigd. De aanbieder wijst de klant erop dat de verkoper bij de keuze van de betalingsmethode "PayPal" de aankoopprijs zal betalen aan Paypal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna : Paypal).

Door de keuze van de betaalmethode gaat de klant akkoord met de opdracht.

Voor de betaalmethode "Paypal" gelden de PayPal-voorwaarden (https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/useragreement-full).

Daarnaast worden de betalingen afgehandeld door de dienstverlener Auto-Raifen GmbH SLTD, VAT: BG205309102, 24 Nayden Stoyanov Str., Chirpan 6200, Bulgaria.

 

1.9. RECHT OP ANNULERING

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

De annuleringstermijn loopt af na 14 dagen vanaf de dag waarop u of een andere derde dan de vervoerder, die door u is aangewezen, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van het recht om te annuleren, moet u ons informeren (promobanden.nl, Auto-Raifen GmbH SLTD, VAT: BG205309102, 24 Nayden Stoyanov Str., Chirpan 6200, Bulgaria) van uw beslissing om dit contract op te zeggen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model van het annuleringsformulier, maar dit is niet verplicht. Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

1.10. 1.10. TITEL EN RISICO

U wordt eigenaar van de door u bestelde goederen wanneer deze aan u zijn geleverd en wij de volledige betaling van de goederen hebben ontvangen. Zodra de goederen aan u of een door u aangewezen persoon zijn geleverd, worden ze op uw eigen risico gehouden en bent u er verantwoordelijk voor.

 

1.11. 1.11. AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover dit niet wettelijk verboden is, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid:

- verlies dat niet voorzienbaar is (verlies is voorzienbaar als het een duidelijk gevolg was van onze inbreuk of als het door u en ons werd overwogen op het moment dat u en wij onze overeenkomst sloten);

- schade die ontstaat wanneer wij niet in gebreke blijven of deze Algemene Voorwaarden schenden; en

- bedrijfsverlies (waaronder winstderving, verlies van bedrijfsactiviteiten, contracten, goodwill, zakelijke kansen en andere soortgelijke verliezen, alsmede bedrijfsonderbreking). Niets in deze voorwaarden is van invloed op onze eventuele aansprakelijkheid: (a) voor een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (b) voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid: (c) onder Deel I van de Consumer Protection Act 1987; (d) voor schending van enige voorwaarde met betrekking tot de eigendom of het rustige genot van of met betrekking tot door ons geleverde goederen; of (e) met betrekking tot enige andere aansprakelijkheid, met inbegrip van enige aansprakelijkheid op grond van de wetgeving inzake de verkoop van goederen of de levering van diensten, die niet door de toepasselijke wetgeving kan worden uitgesloten of beperkt.

 

1.12. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van door u bestelde goederen die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid die buiten onze redelijke controle valt (inclusief, zonder beperking, ongevallen, extreme weersomstandigheden, brand, explosie, overstroming, storm, aardbeving, natuurramp, uitval van telecommunicatienetwerken, onvermogen om transportnetwerken te gebruiken, daden van God, terroristische aanslagen, oorlog, burgerlijke onrust, rellen, stakingen, uitsluitingen en andere industriële geschillen, handelingen of beperkingen van de overheid, en het opleggen van beperkingen op de invoer of de uitvoer).

 

1.13. ALGEMEEN

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, wordt de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van enig ander deel van deze Algemene Voorwaarden en de rest van de betreffende bepaling niet aangetast.

Geen enkele andere persoon dan u en ons zal enig recht hebben om onze overeenkomst af te dwingen, hetzij onder de Contracts (Rights of Third Parties Act) 1999 of anderszins.

Als wij er niet op staan dat u uw verplichtingen uit hoofde van onze overeenkomst nakomt, of als wij onze rechten tegen u niet afdwingen, of als wij dit uitstellen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten tegen u en betekent dit niet dat u die verplichtingen niet hoeft na te komen. Als wij afstand doen van een tekortkoming door u, doen wij dat alleen schriftelijk, en dat betekent niet dat wij automatisch afstand doen van een latere tekortkoming door u.

U mag uw rechten of verplichtingen uit hoofde van onze overeenkomst niet overdragen, tenzij wij daar schriftelijk mee instemmen.

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken, wijzigen en aanpassen zonder voorafgaande kennisgeving. Telkens wanneer u goederen bij ons bestelt of anderszins aankoopt, zijn de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden van toepassing (zoals uiteengezet op deze site). Controleer deze site om er zeker van te zijn dat u begrijpt welke Voorwaarden van toepassing zijn.

 

GEVOLGEN VAN DE OPZEGGING

Als u dit contract annuleert, vergoeden wij u alle van u ontvangen betalingen, met uitzondering van de leveringskosten die £10 per band bedragen. Wij kunnen op de vergoeding van het waardeverlies van de geleverde goederen een aftrek toepassen, als het verlies het gevolg is van onnodige handelingen van u. Wij zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan - (a) 14 dagen na de dag waarop wij de geleverde goederen van u terugkrijgen, of (b) (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop u het bewijs levert dat u de goederen hebt teruggestuurd, of (c) indien er geen goederen zijn geleverd, 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te annuleren. Wij zullen de terugbetaling doen met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zult u geen kosten maken als gevolg van de terugbetaling.

Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U zult de goederen terugsturen of aan ons overhandigen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw opzegging van dit contract aan ons heeft medegedeeld. De termijn wordt nageleefd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling, anders dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

 

2.1. 2.1. REFUNCTIEBELEID

Na annulering zullen wij u de betaalde prijs voor de geannuleerde bestelling (of een deel van de geannuleerde bestelling) terugbetalen, verminderd met eventuele incasso- of retourkosten. Wij betalen de terugbetaling binnen 14 dagen na de dag:

- U heeft ons laten weten dat u uw bestelling wilt annuleren, als u de goederen niet heeft ontvangen (en de goederen niet naar u zijn verzonden) of als we hebben afgesproken de goederen af te halen; of,

- Wij ontvangen de goederen die u aan ons heeft geretourneerd, waar u de goederen in ontvangst heeft genomen; of

- U levert ons een bewijs van retournering van de goederen, waarbij u de goederen heeft geretourneerd maar wij deze nog niet hebben ontvangen.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u uw bestelling heeft betaald. Wij behouden ons het recht voor om het bedrag van de terugbetaling in mindering te brengen op het bedrag van het waardeverlies van de geretourneerde goederen wanneer de goederen tekenen van onredelijk gebruik vertonen; voor deze doeleinden betekent onredelijk gebruik een behandeling van de goederen die verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen, in het bijzonder wanneer deze behandeling verder gaat dan de soort behandeling die redelijkerwijs in een winkel zou kunnen worden toegestaan. Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat wij de goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs van teruggave van de goederen heeft geleverd. Zonder uw herroepingsrecht in artikel 9 te beperken, verzoeken wij u het product aan ons te retourneren als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met het product, bijvoorbeeld als het niet is wat u hebt besteld, als het beschadigd of defect is, of als wij een verkeerde hoeveelheid hebben geleverd. Zodra we het product defect of een ander probleem hebben bevestigd, zullen we dat doen:

- Geef een volledige terugbetaling voor elk product dat niet is wat u hebt besteld;

- Geef een volledige terugbetaling voor alle goederen die beschadigd of defect zijn, indien dit binnen een redelijke termijn na de verkoop gebeurt; of

- Naar uw keuze kunt u de goederen op onze kosten (inclusief verzendkosten) repareren of vervangen, tenzij dit in de gegeven omstandigheden niet mogelijk zou zijn of onevenredig duur zou zijn, in welk geval wij het voor de betreffende goederen betaalde bedrag aan u zullen terugbetalen.

Wij zullen u binnen een redelijke termijn via e-mail op de hoogte brengen van uw terugbetaling. Wij zullen de terugbetaling die aan u verschuldigd is meestal zo snel mogelijk verwerken en in ieder geval binnen 30 dagen na de dag dat wij u per e-mail hebben bevestigd dat u recht heeft op terugbetaling voor defecte goederen.

 

2.2. 2.2. OPZEGGING DOOR ONS

Wij behouden ons het recht voor om het contract tussen ons te annuleren als bijvoorbeeld:

- We hebben onvoldoende voorraad om de door u bestelde goederen te leveren;

- We leveren niet in uw buurt; of

- Een of meer van de door u bestelde goederen werden tegen een onjuiste prijs vermeld.

Als wij uw contract opzeggen zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen en het door ons van uw credit- of debetkaart afgetrokken bedrag zo snel mogelijk weer op uw rekening bijschrijven.

In geval van geschil met betrekking tot een online aankoop kunt u de website gebruiken: